QUTE.sk privítalo na Slovensku renomovaného fyzika Prof. Dr. Dietera Meschede

V máji 2024 malo QUTE.sk česť hostiť na Slovensku významného prof. Dr. Dietera Meschede. Prof. Meschede je poprednou osobnosťou v oblasti kvantovej fyziky z Univerzity v Bonne a do Bratislavy priniesol svoje rozsiahle vedomosti a priekopnícky výskum, ktorý zaujal publikum svojimi postrehmi a odbornými znalosťami. Profesor Meschede získal titul Ph.D. na Univerzite Ludwiga Maximiliana v Mníchove a je významnou osobnosťou vo fyzike od roku 1994. Jeho pôsobenie vo funkcii prezidenta Nemeckej fyzikálnej spoločnosti (DPG) v rokoch 2018 až 2020 ešte viac posilnilo jeho reputáciu. Medzi jeho početnými príspevkami vyniká jeho výskum „dopravného pásu svetla“. Táto inovatívna technika využíva laserové lúče a rádiofrekvenčnú presnosť na manipuláciu s jednotlivými atómami, čím dláždi cestu pre pokrok v kvantových výpočtoch.

Prof. Dr. Dieter Meschede osvetlil ríšu kvanta

Od 13. do 17. mája 2024 bolo Auditorium QUTE na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave epicentrom kvantového vzdelávania, keďže prof. Meschede viedol inšpiratívnu sériu prednášok s názvom The Quantum World – From Experimental Insight to Technology.

Počas tej týždňovej serie prednášok sa prof. Meschede venoval rôznym témam:

  • Podrobný úvod do princípov kvantovej fyziky
  • Ukážky kvantových javov prostredníctvom živých experimentov
  • Techniky na pozorovanie a kontrolu jednotlivých a viacerých atómov
  • Budúce aplikácie a potenciál kvantovej technológie

Prednášky boli prispôsobené pre študentov magisterského a doktorandského štúdia, ale pritiahli aj iných záujemcov. Každodenné stretnutia so skorým začiatkom o 9:15, ponúkli hlboký ponor do kvantového sveta, vyvolali živé diskusie a poskytli neoceniteľné poznatky všetkým účastníkom.

Oslava odkazu Rudolpha Clausiusa pri príležotosi jeho dvojstému výročiu

15. mája 2024 vystupil prof. Dr. Dieter Meschede na špeciálnom kolokviu pri príležitosti 200. výročia narodenia Rudolfa Clausiusa. Podujatie organizovalo QUTE.sk v spolupráci s Humboldt Club SK, a jeho hostiteľom bola Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v Mlynskej Doline. Kolokvium s názvom Rudolph Clausius and his legacy today prilákalo rôznorodé publikum s túžbou ponoriť sa do Clausiovho odkazu a jeho významu v súčasnosti.

Rudolph Clausius bol kľúčovou postavou 19. storočia, ktorého priekopnícke práce v oblasti energie a entropie vytvorili základ modernej termodynamiky. Napriek jeho významným prínosom je Clausiusov odkaz často nedocenený. Cieľom tohto kolokvia bolo poukázať na jeho hlboký vplyv na súčasnú vedu a techniku.

Vo svojej prezentácii Prof. Meschede preskúmal Clausiusove prelomové teórie, vrátane konceptu „hybnej sily tepla“, a preskúmal jeho úlohu vo vedeckej komunite svojej éry. Prednáška načrtla fascinujúce súvislosti medzi Clausiovou prácou a súčasným pokrokom, s dôrazom na jeho trvalý vplyv v rôznych vedeckých oblastiach.


Obe podujatia poskytli účastníkom jedinečnú možnosť na prehĺbenie chápania historického aj súčasného pokroku vo fyzike. Prítomnosť profesora Dr. Dietera Meschede a jeho aktuálne prezentácie zanechali dojem a inšpirovali účastníkov k ďalšiemu skúmaniu zaujímavých oblastí kvantovej a klasickej fyziky.

Viac informácií o pripravovaných podujatiach nájdete na QUTE.sk.