Partneri

Konzorcium pozostáva zo 6 príjemcov:

 • FÚ SAV – Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
 • UK – Univerzita Komenského v Bratislave / Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • ÚEF SAV – Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
 • ELÚ SAV – Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
 • MLC CVTI – Centrum vedecko-technických informácií SR / Medzinárodné laserové centrum
 • QUTE.sk – Národné centrum pre kvantové technológie

A 9 pridružených partnerov:

 • STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • UPJŠ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • UNIPO – Prešovská univerzita v Prešove
 • UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene
 • UNIZA – Žilinská univerzita v Žiline
 • SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • TnUAD – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • AÚ SAV – Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.