Sme pripravení postaviť prvý uzol mimo Bratislavy

Tento týždeň sa v Trnave uskutočnilo prvé stretnutie predstaviteľov Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. a Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave (STU) s cieľom dohodnúť prípravu prvého mimobratislavského kvantového komunikačného uzla projektu vybudovania kvantovo zabezpečenej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Prodekan prof. Pavol Tanuška vyjadril maximálnu možnú podporu pre rozvoj národnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry na pôde ich fakulty.

Po stretnutí môžeme s radosťou oznámiť, že fakulta bude hostiť jeden z uzlov vo svojich priestoroch. Prípravné práce a samotná realizácia kvantového uzla sa začne v najbližších týždňoch.

Bezpečná distribúcia šifrovacích kľúčov (QKD) v kvantovej komunikačnej sieti je založená na vlastnostiach kvantových bitov zakódovaných v jednotlivých fotónoch a garantovaná fyzikálnymi zákonmi kvantovej fyziky.

Uzol v Trnave hrá v prvej fáze projektu kľúčovú úlohu vzhľadom na svoju geografickú polohu. Prvé fotóny sa plánujú v trnavskom uzle detekovať v polovici budúceho roka, čím sa vytvorí prvé medzimestské QKD spojenie na Slovensku. 

Táto aktivita sa realizuje v rámci európskeho projektu skQCI spolufinancovaného z Plánu obnovy. Slovenská národná kvantová komunikačná infraštruktúra je súčasťou európskeho kvantového komunikačného úsilia EuroQCI, ktorého cieľom je v horizonte tohoto desaťročia vybudovať a prepojiť kvantové siete budované v jednotlivých krajinách EU.

Súčasťou stretnutia bola aj prednáška Dr. Djeylana Aktasa, vedúceho projektu skQCI, pre študentov a akademickú obec MTF STU v Trnave. Predstavil ciele a výzvy projektu a uviedol do kontextu slovenské riešenie budovania národnej siete QKD. Zdôraznil, že náš projekt nie je založený na komerčne dostupných tzv. measure-and-prepare QKD systémoch, ale na vybudovaní prototypu kvantovej siete založenej na kvantovom previazaní fotónov (Nobelova cena za fyziku v roku 2022). Dôležitým aspektom tohoto riešenia je vybudovanie vlastnej expertízy nielen v oblasti kvantových technológií, ale aj tzv. podporných kvantových technológií, ktoré otvárajú pomerne široký priestor aj pre naše univerzity a firmy na aktívne zapojenie sa do vznikajúceho kvantového priemyslu.

Účastníci stretnutia na úvodnej fotografii zľava-doprava: RNDr. Pavol Surovec (QUTE.sk), Mgr. Peter Rapčan, PhD. (FÚ SAV), prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (FÚ SAV), vedúci projektu MSc. Djeylan Aktas PhD. (FÚ SAV), prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (prodekan MTF STU), doc. Ing. Igor Halenár, PhD., (MTF STU), doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. (riaditeľ FÚ SAV), Mgr. Andrej Buček, PhD. (ILC – Medzinárodné laserové centrum CVTI SR).