Projekt okrem vývoja hardvéru zdroja previazaných stavov pre kvantové siete  a jednofotónového detektora napĺňa aj ďalšiu dôležitú úlohu – vytvorenie systematickej školiacej základne pre technických a výskumných pracovníkov a študentov, ktorí sa chcú špecializovať na kvantové technológie.

Kvantové technológie sú priesečníkom fyziky, inžinierstva a informatiky, čím sa spájajú nielen rôzne výskumné metodológie, ale aj rôzne vzdelávacie programy. Vytvorenie kurikula kvantových technológií presahuje možnosti našich jednotlivých fakúlt a univerzít a cieľom tohto projektu je iniciovať sústredenú spoluprácu jednotlivých aktivít rôznych univerzít a ústavov SAV s cieľom navrhnúť multidisciplinárny magisterský a inžiniersky program kvantových technológií pre všetkých stupňov vysokoškolského vzdelania.

Zistite viac o plánovaných podujatiach

The goals of the eduQUTE are:

Vytvoriť vzdelávací systém v oblasti kvantových technológií
Kvantové technológie pretínajú oblasť inžinierstva, fyziky, matematiky a informatiky. Preto tvorba takéhoto vzdelávacieho programu výrazne presahuje fakulty a dokonca aj možnosti jednotlivých univerzít. Národná platforma QUTE zabezpečí spoluprácu univerzít a príslušných ústavov SAV na vypracovaní interdisciplinárnych kombinovaných magisterských a inžinierskych študijných plánov pre kvantové technológie, ktoré budú prirodzeným rozšírením existujúcich aktivít.

Zriadiť doktorandskú školu a školiace stredisko Flagship

Doktorandi partnerov platformy vytvoria doktorandskú školu, v rámci ktorej bude vzdelávanie prebiehať formou letných škôl, ktoré budú otvorené pre zahraničných účastníkov a na ktorých budú prednášať zahraniční lektori. Jeho súčasťou bude aj plná finančná podpora štvormesačnej stáže (pre domácich doktorandov) na zahraničnom pracovisku. Pokúsime sa vytvoriť európske školiace centrum v kvantových technológiách, ktoré by poskytovalo zodpovedajúcu teoretickú prípravu a bolo by spolufinancované z európskych zdrojov. Dnes sú podmienky na to, aby takéto vzdelávacie centrum vzniklo v rámci Centra pre výskum kvantových informácií – výskumnom oddelení Fyzikálneho ústavu SAV, ktoré má skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí vrátane letných a zimných škôl.

Cieľom zriadenia takéhoto centra je kvalitatívny posun v úrovni vzdelávania slovenských študentov. Prednášky popredných európskych odborníkov v danej oblasti budú pre študentov platformy neoceniteľné a zároveň zviditeľnia slovenskú vedu a Slovensko samotné. Súčasťou doktorandskej školy bude vytvorenie systému udeľovania medzinárodne konkurenčných štipendií, ktoré budú motivovať študentov k výberu odboru kvantová technológia.

Podporiť postdoktorandov programom fellowQUTE.sk
Na Slovensku prakticky neexistuje stabilný spôsob podpory postdoktorandských pozícií napriek tomu, že hlavnou výskumnou silou sú postdoktorandi. Naším cieľom je vytvoriť systém, ktorý by umožnil otváranie medzinárodne konkurenčných postdoktorandských pozícií. Jednotlivé partnerské organizácie sa budú o tieto pozície uchádzať v otvorenom výberovom konaní.

Popularizačné aktivity
Pravidelné prednášky pre verejnosť a cielené prednášky pre potenciálnych priemyselných partnerov a používateľov kvantových technológií. Zapájanie jednotlivých komponentov kvantovej siete a uvádzanie vyvinutého detektora bude prezentované za účasti verejnosti.